SensoLandia

SensoLandia - gabinet terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach
SensoLandia

Regulamin zajęć terapeutycznych

Niniejszy regulamin zajęć terapeutycznych określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Sensolandia Gabinet Terapeutyczny, Natalia Kaczmarczyk, ul. Świętokrzyska 25/lok. 217, 80-180 Gdańsk, zwanym dalej „Gabinetem”. Wskazany Gabinet świadczy usługi specjalistyczne w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki, terapii pedagogicznej, logopedycznej, edukacji matematycznej metodą Numicon oraz zajęć rewalidacyjnych.

Regulamin zajęć terapeutycznych - Sensolandia Gdańsk

Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Wizyty w Gabinecie odbywają się dobrowolnie i odpłatnie, po wcześniejszym umówionym jednorazowym lub ustalonym stałym terminie.
 2. Każde zajęcia terapeutyczne mają uzgodniony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka.
 3. Zajęcia odbywają się na terenie Gabinetu w dniach od poniedziałku (w godzinach 8.00-20.00) do soboty (8.00-16.00). W niedzielę i święta Gabinet jest nieczynny.
 4. Przy zapisach na terapię Integracji Sensorycznej, honorowana jest diagnoza z innego ośrodka. Konieczne jest jedynie dostarczenie kopii opisu diagnozy do terapeuty przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Zajęcia SI, logopedyczne, terapia ręki, terapia pedagogiczna, edukacja matematyczna metodą Numicon oraz rewalidacyjne mają charakter pracy indywidualnej (terapeuta – dziecko). Czas trwania zajęć: 50 min.
 6. Umówienie się na wizytę jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do zapoznania z nim i jego przestrzegania.
 7. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka ustala Rodzic/Opiekun z terapeutą podczas pierwszej wizyty w Gabinecie.
 8. W celu właściwego doboru metod terapeutycznych Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka oraz do nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję co do możliwości przeprowadzenia z dzieckiem zajęć, w tym prowadzonych terapii w innych ośrodkach.
 9. Zakres oddziaływań oraz dobór metod dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 10. Rodzic/Opiekun na bieżąco jest informowany przez terapeutę na temat przebiegu terapii.
 11. >Rodzic/Opiekun ma prawo przebywać z dzieckiem na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować opuszczenie sali, jeśli miałoby to być korzystniejsze dla przebiegu zajęć.
 12. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do:
  • punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka po zakończonych zajęciach. Spóźnienie się na wizytę nie powoduje przedłużenia zajęć o czas spóźnienia
  • przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy z dzieckiem w domu
 13. Rodzic/Opiekun ma prawo do zachowania poufności swoich i dziecka danych personalnych, jak i wyników terapii. Przechowywana u nas dokumentacja nie będzie przekazywana ani ujawniana osobom trzecim.

Rozliczanie zajęć

 1. Za okres rozliczeniowy uznaje się jeden miesiąc kalendarzowy.
 2. Płatność za zajęcia reguluje się na podstawie wystawionego na początku miesiąca rachunku, za określoną liczbę zajęć w miesiącu, przesłanego na adres e-mail Rodzica/Opiekuna.
 3. Zgłaszając pacjenta do Gabinetu Rodzic/Opiekun zobligowany jest do wypełnienia karty zgłoszenia zawierającej dane Rodzica/Opiekuna (do wystawienia rachunków) i pacjenta. Dane te objęte są ochroną RODO.
 4. Opłatę za zajęcia można wnieść:
  • gotówką na pierwszych zajęciach terapeutycznych w danym miesiącu,
  • przelewem na konto do 7-go dnia danego miesiąca.
 5. Brak wpłaty może skutkować nieprzyjęciem dziecka na zajęcia terapeutyczne.
 6. Spóźnienie się dziecka na zajęcia nie zobowiązuje terapeuty do przedłużenia zajęć, a cena zajęć nie zostaje zmniejszona.
 7. Rodzic/Opiekun o każdej nieobecności dziecka powiadamia Gabinet/terapeutę prowadzącego:
  • zajęcia, które odbywają się w godzinach 8-13 zgłaszanie nieobecności do godziny 17.00 dnia poprzedzającego zajęcia, w którym odbywają się zajęcia;
  • zajęcia, które odbywają się w godzinach 14-20 zgłaszanie nieobecności do godziny 11.00 w dniu planowanych zajęć.

  W przypadku regulaminowego zgłoszenia nieobecności dziecka, ustalany jest nowy termin zajęć. Zajęcia ustalone w nowym terminie nie są dodatkowo płatne. W przypadku uzgodnienia terminu zajęć w kolejnym okresie rozliczeniowym (miesiącu) dodatkowe wynagrodzenie nie zostanie pobrane.

  W przypadku zajęć grupowych nie ma możliwości ustalenia indywidualnego terminu zajęć, zaś opłata za takie zajęcia nie podlega zwrotowi.

  W przypadku zgłoszenia nieobecności niezgodnie z pkt. 7, jak i w przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka lub nie pojawienia się dziecka na zajęciach, opłata nie podlega zwrotowi.

 8. Zajęcia można odwołać poprzez:

  Odwołanie uznaje się za ważne tylko w chwili otrzymania informacji zwrotnej od Gabinetu/Terapeuty.

 9. Zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty przenoszone są na inny, uzgodniony z Rodzicem/Opiekunem termin. W przypadku braku możliwości ustalenia zastępczego terminu, kwota wpłaty zostanie przeniesiona na następny miesiąc. Terapeuta odwołując zajęcia powiadamia o tym Rodziców/Opiekunów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. Przed terminem omówienia diagnozy, wymagane jest uiszczenie opłaty na konto, jak w pkt. 13.
 11. Gabinet ma prawo do zawieszenie zajęć dziecka, jeżeli Rodzic/ Opiekun dziecka opóźnia się wobec Gabinetu z zapłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 7 dni.
 12. Rodzic/Opiekun dziecka ma prawo zrezygnować z terapii z końcem miesiąca, jeżeli złoży pisemne oświadczenie, powiadamiając o tym fakcie poprzez:

  Rezygnację uznaje się za ważną tylko w chwili otrzymania informacji zwrotnej od Gabinetu.

 13. Płatności za zajęcia proszę dokonywać na konto:
  • Odbiorca: SensoLandia Natalia Kaczmarczyk
  • Nr rachunku: 58 1140 2004 0000 3102 8347 8666

  W tytule należy wpisać: “terapia”, imię i nazwisko dziecka oraz informację, za jaki okres okres dokonywana jest płatność.