SensoLandia

SensoLandia - gabinet terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach
Oferta SensoLandia

Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą gabinetu SensoLandia, dedykowanego dzieciom. Nasz gabinet oferuje kompleksowe usługi, od konsultacji po pełną terapię. Specjalizujemy się w integracji sensorycznej, terapii ręki, terapii pedagogicznej i wielu innych formach wsparcia. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju dzieci, dostosowując terapię do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Dołącz do SensoLandii i odkryj, jak możemy pomóc Twojemu dziecku osiągnąć pełnię możliwości.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej - gabinet terapeutyczny Sensolandia Gdańsk

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest wykonaniem diagnozy. Diagnozę może dokonać wyłącznie certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Diagnoza składa się z trzech spotkań obejmujących:
  1. Wywiad z Rodzicem / Opiekunem – terapeuta przeprowadza wnikliwy wywiad dotyczący rozwoju dziecka w okresie: prenatalnym (płodowym), perinatalnym (okołoporodowym) i postnatalnym (po urodzeniowym), czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia. Spotkanie – 50 min.
  2. Przeprowadzenie diagnozy procesów integracji sensorycznej – badanie dziecka w sali diagnostycznej oparte na przeprowadzeniu Testów Południowo-Kalifornijskich, które oceniają między innymi: planowanie ruchu, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową. Diagnoza zawiera także obserwację kliniczną, która ocenia między innymi: lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego. Jest to również obserwacja dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Jedno, dwa spotkania – 50 min/60 min.
  3. Opracowanie przez terapeutę diagnozy integracji sensorycznej dziecka wraz z zaleceniami terapeutycznymi, dietą sensoryczną oraz wskazówkami dla rodzica.
  4. Omówienie z rodzicem w przystępny sposób wyników badań, zasad prowadzenia diety sensorycznej, przekazanie zaleceń do pracy w domu. Spotkanie – 50 min.

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest wykonaniem diagnozy. Diagnozę może dokonać wyłącznie certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Diagnoza składa się z trzech spotkań obejmujących:
  1. Wywiad z Rodzicem / Opiekunem – terapeuta przeprowadza wnikliwy wywiad dotyczący rozwoju dziecka w okresie: prenatalnym (płodowym), perinatalnym (okołoporodowym) i postnatalnym (po urodzeniowym), czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia. Spotkanie – 50 min.
  2. Przeprowadzenie diagnozy procesów integracji sensorycznej – badanie dziecka w sali diagnostycznej oparte na przeprowadzeniu Testów Południowo-Kalifornijskich, które oceniają między innymi: planowanie ruchu, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową. Diagnoza zawiera także obserwację kliniczną, która ocenia między innymi: lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego. Jest to również obserwacja dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Jedno, dwa spotkania – 50 min/60 min.
  3. Opracowanie przez terapeutę diagnozy integracji sensorycznej dziecka wraz z zaleceniami terapeutycznymi, dietą sensoryczną oraz wskazówkami dla rodzica.
  4. Omówienie z rodzicem w przystępny sposób wyników badań, zasad prowadzenia diety sensorycznej, przekazanie zaleceń do pracy w domu. Spotkanie – 50 min.

Konsultacja Integracji Sensorycznej

Konsultacja Integracji Sensorycznej pozwala ocenić procesy rozwoju sensorycznego dziecka pod kątem zgłaszanego problemu. Dodatkowo zwrócić uwagę na ogólne funkcjonowanie sensoryczne dziecka. Opiera się na wykonaniu przesiewowych badań i oceny ryzyka występowania zaburzeń SI. Składa się z dwóch spotkań obejmujących:
 1. Wywiad z Rodzicem / Opiekunem  – terapeuta przeprowadza wnikliwy wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz ocenia proces rozwoju SI pod kątem zgłaszanego problemu.
 2. Omówienie z rodzicem – konsultacja kończy się przekazaniem informacji zwrotnej oraz stworzonego dokumentu rodzicowi, przekazaniem zaleceń i strategii dalszego postępowania. W sytuacji kiedy zachodzi potrzeba wykonania pełnej diagnozy, spotkanie może zostać potraktowane jako pierwsze spotkanie diagnostyczne. Wskazania do przeprowadzenia konsultacji małego dziecka 0-3r.ż.
  Konsultacja Integracji Sensorycznej dla dziecka może być kluczowym krokiem w zapewnieniu wsparcia i interwencji dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi lub trudnościami w przetwarzaniu sensorycznym, pomagając im osiągnąć pełny potencjał rozwojowy i lepszą jakość życia.
Konsultacja integracji sensorycznej - gabinet terapeutyczny Sensolandia Gdańsk
Terapia integracji sensorycznej - gabinet terapeutyczny Sensolandia Gdańsk

Terapia Integracji Sensorycznej

Nazywana inaczej „naukową zabawą” – to podejmowanie wszelkich działań, ćwiczeń i zabaw dążących do dostarczania i kontrolowania informacji sensorycznej, szczególnie informacji z układu ruchu, mięśni, stawów i skóry, w sposób dający dziecku możliwość sformułować odpowiednią reakcję na bodziec. Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę integracji sensorycznej w odpowiednio do tego celu przygotowanej pracowni wraz z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy. Celem terapii jest odpowiednia stymulacja bazowych systemów sensorycznych, która ma wpływ na poprawę w funkcjonowaniu dziecka. Zajęcia mają charakter indywidualny. Na terapię zapraszamy szczególnie dzieci, które wykazują:
 • niezgrabność ruchową, często potykają się
 • słabą równowagę
 • trudności z nauką jazdy na rowerze
 • trudności z koncentracją uwagi
 • lęk przed wysokością; niepokój, gdy muszą oderwać nogi od podłoża
 • trudności ze zrozumieniem poleceń
 • trudności z pisaniem
 • trudności w zachowaniu
 • nadmierną ruchliwość i nerwowość
 • zaburzony rozwój schematu ciała
 • trudności z naśladowaniem ruchu
 • trudności z czesaniem włosów, myciem głowy, obcinaniem paznokci
 • nadwrażliwość/podwrażliwość na bodźce słuchowe, dotykowe, węchowe

Terapia ręki

Zespół indywidualnie dobranych ćwiczeń, które oddziałują na usprawnianie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Głównym celem zajęć jest poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności ruchów precyzyjnych palców. Wszystkie te działania przygotowują rękę do funkcji pisania, jak również umiejętności właściwego planowania ruchu. Zajęcia mają charakter indywidualny.

Na terapię zapraszamy szczególnie dzieci, które wykazują:

 • wzmożoną męczliwość przy pisaniu
 • wolne tempo uczenia się, pisania
 • zaburzone napięcie w obrębie palców, kończyn górnych i obręczy barkowej, a także w części centralnej
 • problem z koordynacją rąk podczas czynności manipulacyjnych
 • trudności w osiąganiu umiejętności pisania
 • nieprawidłowy chwyt pisarski, ściskają za mocno lub za lekko
 • problemy z samoobsługą (ubieranie się, mycie, picie z kubka)
Terapia ręki - gabinet terapeutyczny Sensolandia Gdańsk
Terapia pedagogiczna - gabinet terapeutyczny Sensolandia Gdańsk

Terapia Pedagogiczna

Specjalistyczne działania, których celem jest usprawnianie i minimalizowanie objawów trudności w uczeniu się oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Działania terapeutyczne skupione są na niwelowaniu ujemnych konsekwencji ujawnianych deficytów, wpływają pozytywnie na podwyższanie samooceny i motywacji do działania. Zajęcia mają charakter indywidualny. Na terapię zapraszamy szczególnie dzieci, które wykazują:
 • trudności w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych
 • trudności w nauce pisania, czytania, mówienia
 • ryzyko dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii

Zajęcia Terapeutyczne wspomagające proces uczenia się

To zajęcia o charakterze rewalidacyjnym, których głównym celem jest: usprawniać, korygować oraz wspomagać harmonijny rozwój dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dostosowaniem wszelkich metod pracy do możliwości i potrzeb ucznia. Skierowane są do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in: spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, trudności w uczeniu się, niedowidzenie).
Zajęcia terapeutyczne wspomagające proces uczenia się - gabinet terapeutyczny Sensolandia Gdańsk
Edukacja matematyczna metodą Numicon - gabinet terapeutyczny Gdańsk

Edukacja matematyczna metodą Numicon

To zajęcia o podejściu multisensorycznym do nauczania arytmetyki. Metoda Numicon jest systemem wspierającym rozwój myślenia matematycznego u dzieci. Głównym założeniem jest stworzenie w umyśle dziecka obrazu liczby i jej wartości poprzez nadanie jej wyobrażenia w postaci klocka o konkretnym rozmiarze, kolorze i danej liczbie otworów oraz z ich pomocą wykonywanie działania tj.: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Metoda ta jest skierowana do dzieci w normie intelektualnej, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto nauka matematyki za pomocą klocków NUMICON jest bardzo atrakcyjna. Dzięki niej dziecko uczy się podstawowych umiejętności matematycznych wykorzystując różnego typu zabawy. Jest to dla niego przyjemny, ale zarówno efektywny rodzaj zajęć. Na terapię zapraszamy szczególnie dzieci w wieku 4-7 lat. Więcej na ten temat w artykule: “Polisensoryczne rozwijanie myślenia matematycznego – klocki Numicon” str. 40

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone są z wykorzystaniem elementów sensoplastyki. To różne aktywności plastyczne, które angażują jednocześnie wszystkie zmysły dziecka: wzrok, dotyk, słuch, węch i smak. Celem zajęć jest umożliwienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizyczno-ruchowego. Zajęcia mają charakter indywidualny, dzięki czemu możliwe jest zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka i eksploracja jego zainteresowań. Skierowane są dla wszystkich dzieci już od 1 r.ż.

Zajęcia ogólnorozwojowe - gabinet terapeutyczny Gdańsk
Trening umiejętności społecznych - gabinet terapeutyczny Sensolandia Gdańsk

Trening umiejętności społecznych

To forma regularnego treningu grupowego, skierowanego do dzieci i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami w zakresie interakcji społecznych. Mogą to być m.in: trudności w inicjowaniu oraz podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami, wycofanie społeczne czy też trudności w regulacji emocji. Zajęcia mają charakter grupowy: od 2 do 5 osób. Dobór grup następuje na podstawie wieku, zgłaszanych trudności oraz mocnych stron dziecka. Uczestnicy zajęć mają okazję nauczyć się:
 • budowania relacji z dorosłymi i dziećmi
 • rozwijania zachowań adaptacyjnych do nowych sytuacji
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • radzenia sobie z emocjami
 • nawiązywania przyjaźni
 • umiejętności współpracy podczas zabaw grupowych