SensoLandia

SensoLandia - gabinet terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach
SensoLandia

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z „Sensolandia Gabinet Terapeutyczny ” NATALIA KACZMARCZYK

I WPROWADZENIE

Korzystanie ze strony internetowej https://senso-landia.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO, „Sensolandia Gabinet Terapeutyczny ” Natalia Kaczmarczyk (zwany dalej „Sensolandia”) informuje o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Sensolandia danych osobowych w związku z kontaktowaniem się przez Panią/Pana z Sensolandia z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub danych kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej Sensolandia oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

DEFINICJE

Administrator – „Sensolandia Gabinet Terapeutyczny ” Natalia Kaczmarczyk ul. Świętokrzyska 25/217, 80-180 Gdańsk, NIP: 7422222531, REGON: 524712781
Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
Strona internetowa – strona internetowa oraz blog znajdujące się pod adresem https://senso-landia.pl/.
Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu zapisu dziecka na zajęcia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Sensolandia Gabinet Terapeutyczny ” Natalia Kaczmarczyk ul. Świętokrzyska 25/217, 80-180 Gdańsk, wpisana do CEIDG RP posiadająca NIP: 7422222531 REGON: 524712781.

W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także w sprawach dotyczących przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt.sensolandia@gmail.com lub pisemnie przesyłając pismo na adres:„Sensolandia Gabinet Terapeutyczny ” Natalia Kaczmarczyk ul. Świętokrzyska 25/217, 80-180 Gdańsk.

III ZASADY I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu kontaktowego, a także inne dane podane dobrowolnie przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Administratora w niżej wymienionych celach:

  • w celu skontaktowania się z Państwem, jako osobami zainteresowanymi podjęciem współpracy z Sensolandia, w tym udzielenia informacji i odpowiedzi na zadane przez Państwo pytania – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
  • w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków (tj. obrony przed ewentualnymi roszczeniami kierowanymi do Administratora lub celem dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń) – podstawą prawną przetwarzania jest 6
    ust. 1 lit. f) RODO;

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  • podmiotom, z pomocą których Administrator utrzymuje infrastrukturę IT.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz podwykonawcy usług Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem, w tym udzielenia informacji i odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Państwo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) będą przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora oraz przeciwko Administratorowi związanych z utrzymywaniem z Państwem kontaktu i udzielaniem wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania.

IV SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Nasza strona korzysta z Google Site Kit, wtyczki do WordPressa, która umożliwia integrację i łatwy dostęp do różnych usług Google, w tym Google Analytics, Google AdSense, Google Search Console oraz Google PageSpeed Insights. Poniżej znajduje się opis, jak Google Site Kit wpływa na przetwarzanie danych na naszej stronie:

  • Google Analytics: Site Kit używa Google Analytics do zbierania informacji o interakcjach użytkowników z naszą stroną. Dane te obejmują między innymi: częstotliwość wizyt na stronie, strony, które oglądają, informacje o urządzeniu oraz źródła ruchu. Google Analytics zbiera również identyfikatory użytkowników, które są anonimowe, ale mogą być połączone z danymi z konta Google, jeśli użytkownik jest zalogowany;
  • Google Search Console: integracja z Google Search Console pozwala na monitorowanie i analizę widoczności naszej strony w wynikach wyszukiwania Google. Dane te pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy znajdują naszą stronę i jakie zapytania prowadzą do naszej witryny;
  • Google PageSpeed Insights: za pomocą Google PageSpeed Insights analizujemy wydajność naszej strony internetowej. Narzędzie to dostarcza informacji o szybkości ładowania strony oraz sugeruje możliwe usprawnienia.

Informacje zbierane przez Google za pośrednictwem powyższych narzędzi są przesyłane i przechowywane na serwerach Google, które mogą znajdować się w różnych lokalizacjach na całym świecie. Google przetwarza te dane zgodnie z własną Polityką Prywatności.

V TWOJE PRAWA

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO.

VI ODBIORCY DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO

Podanie przez Państwa danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego jest niezbędne, aby Administrator mógł skontaktować się z Państwem i udzielić Państwu informacji oraz odpowiedzi na zadane pytania. Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.